2010/01/27

A 5ª Sinfonia de Beethoven a preto e branco

3 Comments:

Blogger Fátima Branco said...

Olá Mário Rui,

Linda mímica e bela música!
É mesmo assim a nossa vida, os andamentos sucedem-se tal com na sinfonia.Gostei especialmente dos dedos em riste.

Fátima Branco

sábado, janeiro 30, 2010 9:37:00 da tarde  
Blogger Mário Rui Santos said...

Olá Fátima
Sim, é verdade os andamentos sucedem-se. Agora é só uma questão de ir escolhendo a sinfonia da nossa vida.

segunda-feira, fevereiro 01, 2010 3:28:00 da tarde  
Anonymous Anónimo said...

Lek powoduje [url=http://www.perfumeria.priv.pl]Perfumeria[/url] obni¿enie poch³aniania posady tluszczowych za poœrednictwem ludzki twór. Owo ca³kowicie dziewiczy panaceum gwoli smarkul, jakie reflektuj¹ odchudziæ siê a pokonaæ na góruj¹cy nurt posi³ków. Specyfik ten pozrzuca wzmóc efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z zastosowaniem [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] tylko diety zaœ æwiczeñ fizycznych. Specyfik tamten zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy do skutecznej online taniej apteki internetowej po farmaceutyki i po informacje o lekach. Kup w nastêpstwie tego alli Og³aszamy tê¿ w³oœci¹ daninê medykamentów tudzie¿ nie inaczej majêtnoœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronê. Apteka internetowa jest niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej swoistych i pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie wyników farmacetycznych.Musimy pokazaæ chwilowo trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezawaryjny tudzie¿ poleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] leki w ci¹gu skoro tylko jednego dnia od czasu momentu spe³nienia twojego zainteresowania. W³aœnie z tamtego przeprowadza setne [url=http://www.neuralnets.eu/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria[/url] wyceny pacjentów. Na s³aby brzuszekJest mnóstwo apendyksów diety na schudniêcie. Do sporych przynale¿¹ te zawieraj¹ce w teamie l-karnitynê, niemniej jednak rzeczwiœcie wypróbowanym i i udowodnionym przedsiêwziêciem przypadkiem zaaprobowaæ siê zaledwie alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê niemniej jednak natomiast praktyka fizyczne w znacz¹cym szczeblu rozstrzygaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria internetowa[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, gdy krwawienie ustaje, tudzie¿ jajniki bezwarunkowo przestaj¹ uzyskiwaæ jajeczka. Na menopazuê wydajne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy jednak nie implikuje w celu mordy pieknej klêski oraz wypada spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

domingo, agosto 14, 2011 3:38:00 da manhã  

Publicar um comentário

<< Home